Η εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 138/2022 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-04135/15.05.2024) της Άδειας ΑΣΦΑ που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας (από VAPIANDO LIMITED 50,3%, GOLDENPORT MARINE (CYPRUS) LIMITED 49,7% σε GOLDENPORT MARINE (CYPRUS) LIMITED 100%), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της Αρχής αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Διαβάστε ακόμη