Αναρτήθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) τα τιμολόγια Αναφοράς Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2024.

Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, η παράγραφος 8 του άρθρου 138 του ν.4951/2022 ρητώς προβλέπει ότι «το Τιμολόγιο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διαμορφώνεται βάσει του Ειδικού Τιμολογίου, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της παρ. 6 του άρθρου 138. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, αν το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας. Το Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) τιμολογίων του δευτέρου εδαφίου.».

Ειδικότερα, η παράγραφος 6 του άρθρου 138 του ν.4951/2022 ορίζει ως Τιμολόγιο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh, μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων από τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς».

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το  Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «PROTERGIA» και για την κατηγορία «Μη Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «NRG».

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Οι τιμές των Τιμολογίων που αφορούν τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης» και «Μη Οικιακός Πελάτης» εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των ανά Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 138Α του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης.

Διαβάστε ακόμη