Στο 38% ανέρχεται το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων για προέγκριση δανείου που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2021».

Το πρόγραμμα αφορά στα ευάλωτα νοικοκυριά, με το εισοδηματικό όριο να ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως για ατομικό εισόδημα και 10.000 ευρώ ετησίως για οικογενειακό εισόδημα.(«εισοδημαιτκή κατηγορία 1»).

Από σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προκύπτει ότι αίτημα προέγκρισης δανείου (για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής) έχουν υποβάλει συνολικά 3.170 ωφελούμενοι. Οι τράπεζες έχουν απορρίψει 1.074 αιτήματα, έχουν εγκρίνει 1.727 αιτήματα, ενώ 369 αιτήματα είναι στο στάδιο της αξιολόγησης.

Επίσης, σε 1.453 αιτήσεις δεν έχει γίνει ακόμη επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος, ενώ σε 450 αιτήσεις που έχει επιλεχθεί η δανειοδότηση, δεν έχει υποβληθεί ακόμα σχετικό αίτημα και συνεπώς δεν έχουν αξιολογηθεί. Σε 196 αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι επέλεξαν, να προχωρήσουν με ίδια κεφάλαια και δεν υπέβαλαν αίτημα στις τράπεζες για προέγκριση δανείου.

Υπενθυμίζεται ότι για τα τραπεζικά δάνεια που ζητούν τα ευάλωτα νοικοκυριά υπάρχει σχήμα εγγυοδοσίας από το Δημόσιο. Ωστόσο, οι τράπεζες αξιολογούν τα αιτήματα προέγκρισης βάση τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δυνητικά ωφελούμενου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν εγκρίνεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που είναι στη λίστα του Τειρεσία, έχουν οφειλές στην Εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία ή είναι άνεργοι. Επίσης. σημαντικός παράγοντας για την έγκριση ενός δανείου είναι και η ηλικία του ενδιαφερομένου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η προθεσμία για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος έχει παραταθεί κατά δύο μήνες. δηλαδή οι δικαιούχοι έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση των έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά. Η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων είναι η 30ή Ιουνίου 2025. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών.