Ένα λαβύρινθο έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές που θα επιχειρήσουν να ενημερωθούν από τις εταιρείες προμήθειας για το τι ισχύει με το Πράσινο Τιμολόγιο ή Ειδικό Τιμολόγιο όπως το αναφέρουν, όσες δηλαδή τελικά έχουν ειδική αναφορά σε αυτό στους δικτυακούς τόπους τους.

Σύμφωνα με το νόμο, ήταν υποχρεωμένες από 1η Δεκεμβρίου να δημοσιοποιήσουν τη βασική τιμή προμήθειας, το εύρος τιμής (δηλαδή από ποια τιμή χονδρεμπορικής θα ενεργοποιείται ο Μηχανισμός διακύμανσης που προβλέπει ο μαθηματικός τύπος) και τους συντελεστές του Μηχανισμού Διακύμανσης, δηλαδή τον πολλαπλασιαστή που αυξάνει την βασική τιμή.  Όμως ο τρόπος και το είδος της ενημέρωσης που επέλεξε η κάθε μια είναι διαφορετικό και δεν μπορεί κάποιος εύκολα να βρει που έχουν τις τιμές τους. Η ρυθμιστική αρχή της Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) θα έχει πολύ δουλειά το επόμενο διάστημα, για να εξηγήσει και να επιβάλει στις εταιρείες προμήθειας τι σημαίνει διαφάνεια και ενημέρωση…. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ έχει ήδη καλέσει αύριο Τρίτη στα γραφεία της το σύνολο των προμηθευτών για οδηγίες και συστάσεις…

Τι πρέπει να κοιτάζει ο καταναλωτής

Οι τιμές που γνωστοποιήθηκαν ήδη, αποτελούν τις βασικές τιμές προμήθειας, δηλαδή την αφετηρία του υπολογισμού της τιμής του Πράσινου τιμολογίου που θα μάθουμε την 1η Ιανουαρίου και θα καθοριστεί, βάσει της χονδρεμπορικής τιμής και του Δεκεμβρίου.

Επομένως, ακόμη είναι πολύ νωρίς για να έχουμε εικόνα πια εταιρεία θα έχει τη χαμηλότερη τιμή στο πράσινο τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου, αφού η βασική τιμή θα αλλάξει. Αν όμως οι καταναλωτές θέλουν να έχουν μια εικόνα από τώρα θα πρέπει να κοιτούν στις γνωστοποιήσεις των εταιρειών, εκτός από τη βασική τιμή και τον συντελεστή α, ο οποίος όσο μεγαλύτερος είναι τόσο αυξάνεται η βασική τιμή.

Παράδειγμα υπολογισμού Τελικής Τιμής Προμήθειας:

 • Έστω ότι τον μήνα Μ-1 η ΤΕΑ διαμορφώνεται στις 115€/MWh και τον Μ-2 στις 120€/MWh, ο συντελεστής α=1,399 και τα όρια Ll =50 και Lu =70. Τότε, ο συντελεστής β θα διαμορφωθεί β=1,399*(115-120)= – 6,995.
 • Για κατανάλωση 280 kWh/μήνα, ισχύουν τα παρακάτω:
 • Πάγιο 4,90€/μήνα
 • Βασική Τιμή Προμήθειας με αρχική έκπτωση και έκπτωση συνέπειας: 0,09920€
 • Μηχανισμός Διακύμανσης (ΜΔ) =  α *(ΤΕΑΜ-1 – Lu )+β = 1,399 * (115 – 70) – 6,995 = 55,96€/MWh ή 0,056€/kWh.
 • Η Τελική Τιμή Προμήθειας θα διαμορφωθεί σε 0,09920 + 0,056= 0,1552€/kWh
 • Συνολικά, η χρέωση ενέργειας στον λογαριασμό για τον μήνα Μ: Πάγιο + Τελική Τιμή Προμήθειας * κατανάλωση = 4,90€ + (0,1552*280) = 48,34€

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Σημειώνεται ότι το πράσινο τιμολόγιο είναι το μόνο τιμολόγιο, για πολλές εταιρείες, που δίνει στον καταναλωτή εκ των προτέρων στην αρχή του μήνα για το μήνα που ακολουθεί την τελική τιμή κιλοβατώρας.

Δηλαδή την 1η Ιανουαρίου θα ξέρει ο καταναλωτής την τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου, ενώ τα άλλα τιμολόγια που θα του προτείνουν οι εταιρείες είναι τις περισσότερες φορές τιμολόγια με ρήτρα, των οποίων η τιμή θα καθοριστεί οριστικά στα τέλη Ιανουαρίου μετά την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Επίσης, αυτή η λεπτομέρεια δεν ξεκαθαρίζεται στις ιστοσελίδες των εταιρειών, που αναφέρουν απλά κίτρινο τιμολόγιο (δηλαδή κυμαινόμενο τιμολόγιο) και τις εμπορικές ονομασίες των τιμολογίων τους, χωρίς να διευκρινίζουν αν πρόκειται για τιμολόγιο με ρήτρα, πότε ενεργοποιείται και πόσο θα αυξάνει την τιμή που δηλώνουν.

Αντίθετα, το ειδικό κοινό τιμολόγιο με πράσινη σήμανση, είναι κυμαινόμενο τιμολόγιο το οποίο όμως παρέχει το πλεονέκτημα στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων, την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης, την τιμή χρέωσης του μήνα. Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί σε μηνιαία βάση τις χρεώσεις του τιμολογίου του και να τις συγκρίνει με ευχέρεια ιδίως με τα κοινά τιμολόγια που θα προσφέρονται στην αγορά.

Η διαφάνεια και η ευκολία της σύγκρισης θα ενισχύεται από το γεγονός ότι η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της, τις χρεώσεις προμήθειας, οι οποίες θα εφαρμόζονται στο ειδικό κοινό τιμολόγιο, την 1η του μήνα, όταν θα έχουν οριστεί οι τελικές τιμές χρέωσης.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

Στο ειδικό κοινό τιμολόγιο δεν μεταπίπτουν αυτόματα όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, (σταθερό τιμολόγιο) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση αυτή.

Υπενθυμίζεται  ότι οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση διατήρησης του ειδικού κοινού τιμολογίου τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2024 και η  παραμονή των καταναλωτών σε αυτό το τιμολόγιο θα είναι δυνατή έως τότε εφόσον δεν έχουν επιλέξει άλλο προϊόν προμήθειας της επιλογής τους. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ειδικό κοινό τιμολόγιο και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, καθώς θα προσφέρεται και στη συνέχεια από όλους τους προμηθευτές.

Οι 4 κατηγορίες

Θεσπίζονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες τιμολογίων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως:

ΜΠΛΕ: Σταθερό τιμολόγιο, με σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.

ΠΡΑΣΙΝΟ: Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.

ΚΙΤΡΙΝΟ: Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Τα δυναμικά τιμολόγια περιλαμβάνονται εκείνα των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή.

Οι εταιρείες προμήθειας ανακοίνωσαν τη βασική τιμή που θα αποτελέσει τη βάση καθορισμού των “πράσινων” τιμολογίων ρεύματος από 1ης Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι οι τιμές που ανακοινώθηκαν είναι οι βασικές τιμές χρέωσης που θα διαμορφώσουν στις αρχές του Ιανουαρίου την τελική τιμή χρέωσης του καταναλωτή με βάση την εξίσωση που λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η τελική τιμή που θα πληρώσει ο πελάτης είναι η βασική τιμή μείον την έκπτωση, συν το πάγιο, συν τη χρέωση μηχανισμού διακύμανσης (που τα όρια ενεργοποίησής του διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία). Άρα και η διερεύνηση του ορίου ενεργοποίησης που θέτει κάθε εταιρεία είναι μια σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, άρα και για τη σύγκριση των πράσινων τιμολογιων καθε εταιρείας.

Συνεπώς οι τωρινές ανακοινώσεις έχουν σχετική αξία και μόνον.

Οι οριστικές τελικές τιμές που θα πληρώνει ο καταναλωτής θα ανακοινωθούν έως 1/1/2024.

Οι ανακοινώσεις

H βασική τιμή για το πράσινο (ειδικό) τιμολόγιο της ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν για τον Ιανουάριο, διαμορφώνεται στα 16 λεπτά/KWh. Ειδικότερα, η χρέωση είναι 16 λεπτά για κατανάλωση έως 500 KWh και στα 17,2 για κατανάλωση άνω των 500 KWh. Η νυκτερινή χρέωση ανέρχεται σε 12,9 λεπτά.

Με την έκπτωση 20% η τιμή του πράσινου τιμολογίου φτάνει τα 12,8 λεπτά στη χαμηλή κατανάλωση, στα 13,76 λεπτά άνω των 500 KWh και στα 10,32 λεπτά για τη νύχτα. Το πάγιο είναι 5 ευρώ/μήνα.

Η βασική τιμή στο κίτρινο (κυμαινόμενο) τιμολόγιό της MyHome4All στα 15,5 λεπτά για τις πρώτες 500 KWh, στα 21,1 λεπτά για παραπάνω κατανάλωση και στα 12,9 λεπτά για νυκτερινή κατανάλωση. Με την έκπτωση 20% αγγίζει τα 12,4 λεπτά, 16,88 λεπτά και 10,32 λεπτά αντίστοιχα.Το πάγιο και σε αυτό το τιμολόγιο είναι 5 ευρώ.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει και στη σχετική σήμανση για τα σταθερά της τιμολόγια με μπλε χρώμα:Το τιμολόγιο myHome Online έχει τιμή στα 28 λεπτά για την ημέρα και 24 λεπτά για τη νύχτα με πάγιο 1 ευρώ. Το δεύτερο τιμολόγιο myHome Enter είναι στα 29,5 λεπτά (26 νυχτερινή) με 3 ευρώ πάγιο.

Τι ισχύει για τους υπόλοιπους παρόχους, με την επιφύλαξη ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο ποιές παραμέτρους της τιμολόγησης ανακοίνωσε κάθε εταιρεία και ποιές όχι, και συνεπώς δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης:

 • H Ήρων έχει βασική χρέωση  τα 11,5 λεπτά
 • Η NRG έχει βασική τιμή χρέωσης στο πράσινο τιμολόγιο στα 19 λεπτά δίχως έκπτωση συνέπειας και στα 11,5 λεπτά με έκπτωση.
 • Η Protergia έχει βασική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο στα 22 λεπτά δίχως έκπτωση συνέπειας και στα 14 με την έκπτωση.
 • H Volton έχει τιμή βάσης στα 15,5 λεπτά που με τις δύο εκπτώσεις (αρχική και έκπτωση συνέπειας) διαμορφώνεται σε 9,92 λεπτά.
 • Η We Energy έχει βασική χρέωση στα 13 λεπτά.