H χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτούνται για τη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2030, σύμφωνα με την ελβετική πολυεθνική επενδυτική τράπεζα και εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, UBS.

Στη «λευκή βίβλο “Bloom or bust”», η οποία συντάχθηκε με εμπειρογνώμονες του τομέα και συζητήθηκε στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) 2024, η UBS κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στον κόσμο όσον αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας, των υφιστάμενων λύσεων και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν η χρηματοδότηση, η κυβερνητική δράση και η συνεργασία.

Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική για το κλίμα και την οικονομία

Η βιοποικιλότητα και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Περίπου το 37% της οικονομικά αποδοτικής μείωσης των εκπομπών που απαιτείται για την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού έως το 2030 μπορεί να επιτευχθεί με φυσικές λύσεις για το κλίμα. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης σημαντική από οικονομική άποψη: η ιδιόκτητη ανάλυση της UBS δείχνει ότι το 60% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται σε μέτριο ή υψηλό βαθμό από τη φύση. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές, εταιρείες και κυβερνήσεις για το πώς θα κινητοποιηθούν κεφάλαια για λύσεις με επίκεντρο τη φύση.

Για την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η παγκόσμια κοινότητα συμφώνησε στο Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (ΠΠΒ) το 2022, με στόχο να αντιστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας έως το 2030 και να καταστεί η φύση θετική έως το 2050. Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο Sergio Ermotti, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου UBS, δήλωσε: «Η UBS έχει την ικανότητα να προστατεύει την βιοποικιλότητα και να προστατεύει τα ζώα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας απαιτεί ταχεία δράση. Η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανιών, πανεπιστημίων και κοινοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση των λύσεων που απαιτούνται για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2030».

Για να γεφυρωθεί το επενδυτικό κενό της βιοποικιλότητας ύψους 700 δισ. δολαρίων ετησίως για την επίτευξη του στόχου του 2030, είναι ζωτικής σημασίας να διοχετευθούν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών προσεγγίσεων με επίκεντρο τη φύση, κάτι που με τη σειρά του εξαρτάται από την καλύτερη παροχή δεδομένων και μετρήσεων.

Δεδομένα και μετρήσεις

Η κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων και του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεχνολογιών όπως η τηλεπισκόπηση από το διάστημα ή από δορυφόρους, εργαλεία επιτόπιας παρακολούθησης όπως το eDNA και η επεξεργασία δεδομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Η κλιμάκωση αυτών των τεχνολογιών απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.

Καινοτόμες χρηματοδοτικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τη φύση

Θα χρειαστούν δημόσιες, ιδιωτικές και μικτές χρηματοδοτικές προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων:

  •  Χρηματοδότηση της μετάβασης με επίκεντρο τη φύση: Η χρηματοδότηση της μετάβασης προσφέρει το ισχυρότερο δυναμικό για την απελευθέρωση ιδιωτικών κεφαλαίων και έχει την ικανότητα να λειτουργήσει στην κλίμακα. Τα δάνεια και τα ομόλογα, για παράδειγμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συνδέονται με κριτήρια που προωθούν καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, όπως αξιόπιστα σχέδια μετάβασης ή υποβολή εκθέσεων βάσει πλαισίων γνωστοποιήσεων [π.χ. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)]. Αυτό αυξάνει τη χρήση τους και, ως αποτέλεσμα, οι τεχνολογίες μέτρησης της βιοποικιλότητας «τραβούν» όλο και περισσότερο στις αγορές, βελτιώνοντας την επιχειρηματική υπόθεση των ίδιων των τεχνολογιών.
  • Μεικτή χρηματοδότηση και φιλανθρωπικό κεφάλαιο: Η μεικτή χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης για έργα που προηγουμένως ήταν δύσκολο να χρηματοδοτηθούν και έχει αποδειχθεί πολύτιμη για την αντιμετώπιση τοπικών εμποδίων τα οποία η μεταβατική χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει. Σήμερα, το 80% της εναπομένουσας βιοποικιλότητας στον κόσμο υπάρχει σε εκτάσεις που διαχειρίζονται οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Η επιτυχής ανάπτυξη τεχνολογιών μέτρησης σε αυτές τις περιοχές εξαρτάται από την αποτελεσματική συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων.

Απαιτείται κυβερνητική δράση

Η κλίμακα του επενδυτικού κενού απαιτεί συμπληρωματική κυβερνητική δράση για να συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων προς λύσεις θετικές για τη φύση. Η έκθεση προσδιορίζει τέσσερις βασικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν:

  1. Παροχή κατάλληλων οικονομικών κινήτρων: π.χ. Σύνδεση  γεωργικών επιδοτήσεων με θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
  2. Σαφή μηνύματα: Μέσω ξεκάθαρων στρατηγικών για τη βιοποικιλότητα που δίνουν προτεραιότητα στη μέτρηση και αναφέρουν την πρόοδό στο GBF το 2024
  3. Παροχή δημόσιου κεφαλαίου για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την υποστήριξη καινοτόμων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών: Θα απαιτηθεί χρηματοδότηση με παραχώρηση για έργα χωρίς σαφείς ροές εσόδων στο εγγύς μέλλον.
  4. Ενσωμάτωση καλύτερων δεδομένων και μεθοδολογιών: Υποστήριξη της υιοθέτησης της TNFD στον ιδιωτικό τομέα και της δημιουργίας ενός δημόσιου μηχανισμού δεδομένων TNFD.

Ο Suni Harford, πρόεδρος της UBS Asset Management και επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου του ομίλου για την αειφορία και τον αντίκτυπο, δήλωσε: «Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για την κατεύθυνση κεφαλαίων προς θετικές για τη φύση λύσεις τόσο μέσω επενδύσεων όσο και μέσω φιλανθρωπικών λύσεων. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν να στείλουν σαφή μηνύματα στις αγορές για να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τη βιοποικιλότητα και τελικά να επεκτείνουν τις επενδύσεις στη μέτρηση της βιοποικιλότητας και των περιουσιακών στοιχείων σε κλίμακα».

Η UBS θα δημοσιεύσει τις πρώτες της γνωστοποιήσεις που είναι εναρμονισμένες με την TNFD μαζί με τις οικονομικές της καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2024.