Στροφή στην πράσινη ενέργεια στοχεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμενα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία στην πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.Η αναθεωρημένη οδηγία θεσπίζει νέες και πιο φιλόδοξες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων και ανακαινισμένων κτιρίων στην ΕΕ και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανακαινίζουν το κτιριακό τους απόθεμα. Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης είναι ότι μέχρι το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών, και ότι μέχρι το 2050 το υφιστάμενο κτιριακό στοκ θα πρέπει να μετατραπεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών.

Οι δύο νομοθέτες συμφώνησαν στο άρθρο 9α σχετικά με την ηλιακή ενέργεια στα κτίρια, το οποίο θα εξασφαλίζει την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων ηλιακής ενέργειας σε νέα κτίρια, δημόσια κτίρια και υφιστάμενα μη κατοικημένα, τα οποία υπόκεινται σε δράση ανακαίνισης που απαιτεί άδεια. Όσον αφορά τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (MEPS) στα μη κατοικημένα κτίρια, οι δύο νομοθέτες συμφώνησαν ότι μέχρι το 2030 όλα τα μη κατοικημένα κτίρια θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από το 16% των χειρότερων επιδόσεων, και μέχρι το 2033 πάνω από το 26%. Για τον στόχο ανακαίνισης για κατοικημένα κτίρια, τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν ότι το κτιριακό απόθεμα των κατοικιών θα μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά 16% το 2030 και σε ένα εύρος μεταξύ 20-22% το 2035. Το 55% της μείωσης της ενέργειας θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Τέλος, όσον αφορά το σχέδιο για την εξαγωγή των λεβήτων με ορυκτά καύσιμα, και οι δύο θεσμοί συμφώνησαν να συμπεριληφθεί στα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτιρίων ένας σχεδιασμός με σκοπό την εξάλειψη των λεβήτων με ορυκτά καύσιμα έως το 2040.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας περί Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Οδηγία αποτελεί μέρος του πακέτου “Fit for 55”, που θέτει το όραμα για την επίτευξη ενός κτιριακού στοκ μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα κτίρια απορροφούν το 40% της καταναλωτικής ενέργειας και συνεισφέρουν με το 36% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Αποτελεί επίσης έναν από τους κινητήριους μοχλούς για την εφαρμογή της Στρατηγικής Κύματος Ανακαίνισης, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020, με συγκεκριμένα κανονιστικά, χρηματοδοτικά και εξουσιοδοτικά μέτρα, με κατ’ ελάχιστον στόχο το διπλασιασμό του ετήσιου ρυθμού ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων έως το 2030 και την προώθηση βαθιών ανακαινίσεων.

Η υπάρχουσα Οδηγία περί Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, που αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2018, θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και των υφισταμένων κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση. Καθιερώνει μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και εισάγει πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια.