Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα, τη Δανία, την Κροατία και τη Μάλτα, να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, ζητά να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, έως το 2050, σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά και ενισχύοντας τη συλλογική ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη έπρεπε να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα μέτρων τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Αρκετά κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων τους μέτρων εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2023. Ορισμένα κράτη μέλη ενέκριναν έκτοτε τα προγράμματα μέτρων τους και υπέβαλαν σχετικές εκθέσεις.

Ωστόσο, η Δανία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Μάλτα δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη προς τα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.