Μια προσωρινή συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέτει προστατευτικές μπάρες γύρω από τις αξιολογήσεις ESG χαιρετίζεται ως η αυστηρότερη στον κόσμο.

Το σχέδιο προχωρά «πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καθεστώς έχουμε δει διεθνώς», δήλωσε την Τρίτη ο Raza Naeem, εταίρος της βρετανικής πολυεθνικής δικηγορικής εταιρείας, Linklaters, στον τομέα της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, σε δήλωσή του. Ο Naeem επεσήμανε το «πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής» των προτεινόμενων κανόνων, «το οποίο θα μπορούσε να συλλάβει προϊόντα ESG που δεν εμπίπτουν στην παραδοσιακή έννοια των αξιολογήσεων ESG», καθώς και το σχέδιο να έχουν οι πάροχοι αξιολογήσεων που καλύπτονται από την πρόταση να «αποσπάσουν και να διαχωρίσουν ορισμένες αντικρουόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Η Linklaters ανέφερε ότι ένα βασικό στοιχείο ήταν επίσης ότι «οι τελικοί συμφωνηθέντες κανόνες προωθούν την προσέγγιση της «διπλής σημαντικότητας», απαιτώντας έτσι τη ρητή δημόσια γνωστοποίηση του κατά πόσον η παρεχόμενη αξιολόγηση αντιμετωπίζει τόσο τον ουσιώδη χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την αξιολογούμενη οντότητα όσο και τον ουσιώδη αντίκτυπο της αξιολογούμενης οντότητας στους παράγοντες E, S και G, ή εάν λαμβάνει υπόψη μόνο έναν από αυτούς».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι βαθμολογητές θα πρέπει πιθανότατα να παρέχουν ξεχωριστές βαθμολογίες για το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διοικητικό προφίλ μιας οντότητας, αντί να συγκεντρώνουν και τους τρεις παράγοντες σε μία ενιαία βαθμολογία. Εάν οι βαθμολογητές παρέχουν έναν ενιαίο αριθμό, θα πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζουν τα Ε, S και G, σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι πάροχοι αξιολογήσεων ESG που εδρεύουν στην ΕΕ «θα πρέπει να λάβουν άδεια» από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), δήλωσε το Συμβούλιο. «Οι πάροχοι αξιολογήσεων ESG που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ΕΕ θα πρέπει να λάβουν έγκριση των αξιολογήσεών τους ESG από έναν εγκεκριμένο από την ΕΕ πάροχο αξιολογήσεων ESG», ανέφερε.

Η προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης έχει ως στόχο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ανέφερε η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΑΚΑΑ θα μπορούσε να αποφασίσει να απαλλάξει τους μικρούς παρόχους αξιολογήσεων ESG από ορισμένες από τις απαιτήσεις, “αλλά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και με βάση τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του παρόχου αξιολογήσεων ESG και τη φύση και το εύρος της έκδοσης αξιολογήσεων ESG”, ανέφερε το Συμβούλιο.