Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας για χημικά και μείγματα κατέληξαν την Τρίτη (5/12), το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο επικαιροποιημένος κανονισμός αποσκοπεί στον καλύτερο εντοπισμό και την ταξινόμηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, στη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους των χημικών και στην αντιμετώπιση νομικών κενών και υψηλών επιπέδων μη συμμόρφωσης.

Χημικά: Σαφείς, αξιόπιστες και μη παραπλανητικές πληροφορίες για τους καταναλωτές

Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τις πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα διαφόρων χημικών ουσιών (όπως τα προϊόντα καθαρισμού), οι συμφωνημένοι κανόνες ορίζουν ελάχιστες διαστάσεις ετικετών, εικονογραμμάτων και μεγέθους γραμματοσειράς για τις συσκευασίες. Οι προμηθευτές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την ευρύτερη χρήση των αναδιπλούμενων ετικετών. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, η συμφωνία περιλαμβάνει κανόνες για την εθελοντική ψηφιακή σήμανση και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως η δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές με λιγότερο από δύο «κλικ» για όλους τους χρήστες στην ΕΕ, δωρεάν και για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η συμφωνία απαγορεύει τη χρήση ισχυρισμών περί του «πράσινου» χαρακτήρα ουσιών ή μειγμάτων που ταξινομούνται ως επικίνδυνα: οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις όπως «μη τοξικές», «μη επιβλαβείς», «μη ρυπογόνες», «οικολογικές» ή οποιαδήποτε άλλη ασυμβίβαστη με την ταξινόμησή τους δήλωση.

Αξιολόγηση και ταξινόμηση σύνθετων ουσιών

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι κάθε ουσία που περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά θα αξιολογείται, προκειμένου να καθοριστεί η ταξινόμησή της σύμφωνα με τις επίπεδα επικινδυνότητας, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα γνωστά συστατικά της καθώς και για την ίδια την ουσία. Οι σχετικές ουσίες που εξάγονται από φυτά ή μέρη φυτών (π.χ. αιθέρια έλαια) εξαιρούνται: η συμφωνία απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει επιστημονική έκθεση σχετικά με την ταξινόμησή τους, ακολουθούμενη από νομοθετική διαδικασία εάν είναι απαραίτητο, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

Η εισηγήτρια Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία των πολιτών μας και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά, καθώς και βασικό συστατικό της στρατηγικής για τα χημικά για την αειφορία. Η αναθεώρησή του αυξάνει σημαντικά το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας συγκεκριμένα την προστασία των παιδιών και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ορίζοντας νέα επίπεδα επικινδυνότητας θα παρέχονται καλύτερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες. Παρέχουμε επίσης λύσεις για τους κινδύνους που προκύπτουν από τις διαδικτυακές πωλήσεις και θεσπίζουμε ειδικές διατάξεις για τους σταθμούς ανεφοδιασμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση ανθρώπων σε επιβλαβείς ουσίες. Εξαιρώντας ορισμένες ουσίες που περιέχουν περισσότερα από ένα συστατικά που εξάγονται από φυτά ή μέρη φυτών, υποστηρίζουμε τη γεωργία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα αιθέριων ελαίων. Τέλος, παρέχουμε μια επαρκή περίοδο ώστε η βιομηχανία να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις».

Nα σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία για τα χημικά. προτού τεθεί σε ισχύ. Η αναθεώρηση του Κανονισμού ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP) ((ΕΚ) αριθ. 1272/2008) εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ενίσχυση και απλούστευση του νομικού πλαισίου για τα χημικά, που αποσκοπεί σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από τοξικές ουσίες. Είναι επίσης τμήμα της Στρατηγικής για τα Χημικά που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Νέες τάξεις κινδύνου για χημικά προϊόντα και κριτήρια ταξινόμησης ουσιών και μειγμάτων τέθηκαν σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2023.