Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασε, χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, μια μεταβατική λύση, με σκοπό να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που έχει προκληθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας για τα αυθαίρετα.

Η ρύθμιση αφορά τα εκτός σχεδίου οικόπεδα με έκταση άνω των 4 στρεμμάτων, που έχουν πρόσωπο σε μη αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προχωρήσουν στην ανέγερση ακινήτου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, η ρύθμιση του ΥΠΕΝ αφορά τα οικόπεδα που:

1) Δημιουργήθηκαν από τις 31 Μαΐου 1985 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2003 και έχουν πρόσωπο ή εφάπτεται το ένα εκ των ορίων τους σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μέτρων σε οδό η οποία:

  • α) εμφανίζεται στις αεροφωτογραφίες πριν από τις 27 Ιουλίου 1977 και έχει πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων και
  • β) συνδέεται με διεθνή, εθνική, επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό, η οποία είτε έχει διανοιχθεί με απόφαση κρατικού οργάνου, είτε είναι καταχωρισμένη στα κτηματολογικά γραφεία με την ένδειξη «ειδική έκταση» (ΕΚ), είτε έχουν γίνει εργασίες οδοστρωσίας από αρμόδια Αρχή ή οργανισμό για τη βελτίωση και τη συντήρηση των οδών, είτε διέρχεται απ’ αυτήν δίκτυο κοινής ωφέλειας.

Από τις προϋποθέσεις της 1ης κατηγορίας εξαιρούνται τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν από τις 31 Μαΐου 1985 και έχουν σε ισχύ προέγκριση οικοδομικής άδειας ή οικοδομική άδεια ή αναθεωρημένη οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτές οι οικοδομικές άδειες και οι προεγκρίσεις μπορούν να αναθεωρηθούν και αργότερα.

Επιπλέον, εξαιρούνται τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν από τις 31 Μαΐου 1985 και έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαιοπραξιών με επαχθή αιτία, που συνήφθησαν τα πέντε τελευταία χρόνια και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως αίτημα ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

2) Η ρύθμιση του ΥΠΕΝ αφορά επίσης τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν από τις 31 Μαΐου 1985 και έχουν πρόσωπο ή εφάπτεται το ένα εκ των ορίων τους σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μέτρων, σε οδό η οποία:

  • α) εμφανίζεται στις αεροφωτογραφίες πριν από τις 27 Ιουλίου 1977 και έχει πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων και η οποία είτε έχει διανοιχθεί με απόφαση κρατικού οργάνου, είτε είναι καταχωρισμένη στα κτηματολογικά γραφεία με την ένδειξη «ειδική έκταση» (ΕΚ), είτε έχουν γίνει εργασίες οδοστρωσίας από αρμόδια Αρχή ή οργανισμό για τη βελτίωση και τη συντήρηση των οδών, είτε διέρχεται απ’ αυτήν δίκτυο κοινής ωφέλειας και
  • β) έχει νομίμως υφιστάμενη δουλεία διόδου, που υφίσταται πριν από το 1985, έχει πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων, συνδέεται με διεθνή, εθνική, επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό.

Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων, που προχωρούν στην ανέγερση ακινήτου, κατά την αίτηση για προέγκριση ή τη βεβαίωση όρων δόμησης υποβάλλουν όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες». Η αναφορά αυτών των στοιχείων είναι υποχρεωτική στη δήλωση του μηχανικού για το τοπογραφικό διάγραμμα.

Περιβαλλοντικό τέλος στις οικοδομικές άδειες

Οι ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν σε έκδοση οικοδομικής άδειας θα επιβαρυνθούν με περιβαλλοντικό τέλος («ισοδύναμο»), το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών. Στην ΚΥΑ θα καθορίζονται το ύψος του τέλους, η διαδικασία καταβολής και ο τρόπος εκταμίευσης για χρηματοδότηση δράσεων από τους Δήμους.

Το τέλος θα κατατίθεται πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς όφελος του Πράσινου Ταμείου. Τα έσοδα από το τέλος θα κατευθύνονται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση δράσεων για έργα υποδομής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εντός των ορίων των Δήμων που βρίσκεται το κάθε οικόπεδο.