Σε ειδική περιουσιακή βάση θα εντάσσονται έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του δικτύου του ΑΔΜΗΕ, που υλοποιούνται με επιμερισμό κόστους μεταξύ του διαχειριστή και παραγωγών ΑΠΕ, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) που είχε και τη στήριξη της ΕΒΙΚΕΝ, δηλαδή των μεγάλων ενεργειακών καταναλωτών.

Στην απόφαση της ρυθμιστικής αρχής αναφέρεται πως με τη θέσπιση του άρθρου 98 του ν. 4951/2022, στόχος ήταν η ένταξη στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (Ρ.Π.Β.) των Διαχειριστών και την ανάκτηση μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Χ.Χ.Δ.) ή των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Χ.Χ.Σ.), του κόστους ορισμένων κατηγοριών έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης των δικτύων, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς το κριτήριο της ανταποδοτικότητας. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο η ανωτέρω ρύθμιση να εφαρμοσθεί κατά τρόπο που κατ’ ελάχιστον να εναρμονίζεται με τις παγιωμένες και θεμελιώδεις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας.

Τα έργα του άρθρου 98 του ν. 4951/2022 φέρουν εγγενώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα έργα, για τα οποία διαχρονικά αναγνωρίζεται ο ανταποδοτικός τους χαρακτήρας για τους Χρήστες και εγκρίνονται –υπό όρους διαφάνειας– μέσω των Προγραμμάτων Ανάπτυξης, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της σκοπιμότητάς τους και του εύλογου χαρακτήρα του κόστους τους.

Ετσι, η ΡΑΑΕΥ ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ να συμπεριλάβει στην επικαιροποιημένη εισήγησή του σχετικές διατάξεις:

  1.  για την ένταξη των ανωτέρω έργων (έργα σύνδεσης Χρηστών) σε Ειδική Περιουσιακή Βάση, και
  2. τον καθορισμό του ύψους του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου της εν λόγω ειδικής Περιουσιακής Βάσης ο οποίος να μην υπάγεται στο πλαίσιο που διέπει την «τυπική» απόδοση των λοιπών έργων αλλά να καθορίζεται, διακριτά, σε εύλογα χαμηλότερα επίπεδα, τα οποία αφενός θα εξασφαλίζουν επαρκώς το έννομο συμφέρον των Διαχειριστών να ανακτούν πλήρως τα κόστη τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ώστε να μη υπονομεύεται η δυνατότητα τους να υλοποιούν τις ανταποδοτικές επενδύσεις, αφετέρου το έννομο συμφέρον των καταναλωτών να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνσή τους από έργα / υπηρεσίες που δεν αντανακλούν επαρκώς την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Ο Διαχειριστής, με την από 7.3.2024 επιστολή του, εισηγήθηκε ότι λόγω της διαφωνίας του επί της αρχής επί της προτεινόμενης τροποποίησης δεν προτίθεται να προβεί σε αναλυτική πρόταση επικαλούμενος ότι ο νομοθέτης προβλέπει την ένταξη των εν λόγω έργων στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ χωρίς να εισάγει κάποια διάκριση έναντι των υπόλοιπων επενδύσεων του Διαχειριστή.

Όπως έχει αναπτυχθεί εκτενώς σε σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΑΕΥ και ΑΔΜΗΕ, η ΡΑΑΕΥ έχει το αποκλειστικό καθήκον, βάσει του ενωσιακού πλαισίου για τον καθορισμό / έγκρισης, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, των μεθόδων υπολογισμού των ρυθμισμένων τιμολογίων των Διαχειριστών, με στόχο αφενός τη διασφάλιση του εσόδου τους, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου κέρδους, και αφετέρου την αποφυγή δυσανάλογων ή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων των καταναλωτών που δεν αντικατοπτρίζουν το εύλογο κόστος και την ανταποδοτικότητα των δαπανών που ανακτώνται μέσω των τιμολογίων αυτών. Συνεπώς, η ΡΑΑΕΥ θεωρεί αναγκαίο να προχωρήσει στην προτεινόμενη αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου.

Στην περίπτωση του ΕΣΜΗΕ τα εν λόγω έργα υλοποιούνται αποκλειστικά από τους Χρήστες (Παραγωγούς και Καταναλωτές ΥΤ) και εν συνεχεία ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει το κόστος που του αναλογεί εκ του νόμου και άρα δεν επωμίζεται το βάρος της έγκαιρης και κατάλληλης υλοποίησης σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έργα ανάπτυξης και ενίσχυσης του ΕΣΜΗΕ.

Με βάση το σκεπτικό που προαναφέρθηκε, η ΡΑΑΕΥ έκρινε σκόπιμη τη συμπερίληψη στην Μεθοδολογία σχετικών διατάξεων αναφορικά με:

  • την ένταξη των εν λόγω έργων σε Ειδική Περιουσιακή Βάση,
  • τον υπολογισμό του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου της ΕΠΒ, ο οποίος διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της απόδοση της ΡΠΒ ως προς το εύρος του ιδεατού συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης (gearing ratio), το οποίο κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, ήτοι από 60% έως 80%, δίνοντας την κατεύθυνση μιας χρηματοδοτικής δομής με έμφαση στο δανεισμό για τα εν λόγω έργα, και άρα υπολογισμού του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου της ΕΠΒ με έμφαση στο κόστος δανειακών κεφαλαίων.
    Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ καταλήγει πως η συγκεκριμένη μεθοδολογία στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης των Χρηστών.

Διαβάστε ακόμη