Η ΡΑΑΕΥ, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας με το πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά τους (άρθρο 13 του ν. 4001/2011), την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή των υποχρεώσεών τους (Ρυθμιζόμενων καθώς και μη- Ρυθμιζόμενων χρεώσεων) προς εξυπηρέτηση της κοινής ωφέλειας, καθώς και την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θέση σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Θετική Αναφορά».

Η παρούσα «Θετική Αναφορά» εστιάζει στην εκπλήρωση από τους Προμηθευτές της υποχρέωσής τους προς απόδοση όλων των υποχρεώσεών τους (Ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και μη-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις) προς τους Διαχειριστές.

1. Ως Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις νοούνται οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το ύψος των οποίων έχει καθορισθεί νομοθετικά ή

ρυθμιστικά, και προορίζονται για την κάλυψη υπέρτερων σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

(α) οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), που διασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, χάρη στις ΥΚΩ, επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας των ευάλωτων καταναλωτών μέσω της χρηματοδότησης ειδικών τιμολογίων (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο / ΚΟΤ, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης /ΤΥΑ). Επίσης, με τις ΥΚΩ υποστηρίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γίνεται εφικτή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές τους, με τιμολογήσεις ίδιες με αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η καταβολή των χρεώσεων ΥΚΩ πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα, ιδίως, στο άρθρο 55 του ν. 4001/2011, στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 και στον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΔΔΗΕ), τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΚΜΔΝ), το Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Αρμόδιος Διαχειριστής του Λογαριασμού ΥΚΩ και των σχετικών συναλλαγών είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

(β) το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που υποστηρίζει τη διείσδυση της πράσινης ενέργειας, μέσω της κατάλληλης αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και συμβάλλει έτσι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή αυτάρκεια της Χώρας. Η καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) και αρμόδιος Διαχειριστής του Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και των σχετικών συναλλαγών είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

(γ) οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) αποτελούν, αντιστοίχως, το βασικό έσοδο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». Με τις εν λόγω χρεώσεις υποστηρίζεται η άσκηση από τους Διαχειριστές των καθηκόντων τους, που συνίστανται στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, υπό όρους ασφάλειας εφοδιασμού (βλ. αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, απορρόφηση πράσινης ενέργειας κλπ.). Η καταβολή των ΧΧΣ και ΧΧΔ διενεργείται, αντιστοίχως, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ΚΔΣ) και τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΔΔΗΕ). Αρμόδιοι διαχειριστές των σχετικών συναλλαγών είναι, αντιστοίχως, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

(δ) τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΑΕΥ, που οφείλουν να καταβάλλουν όσοι ασκούν ενεργειακή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4001/2011 και την ΚΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 591/12.01.2001 (ΦΕΚ Β΄ 43/22.01.2001). Δεδομένου ότι η ΡΑΑΕΥ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία δεν χρηματοδοτείται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 6 του ν. 4001/2011), η προσήκουσα καταβολή των Ανταποδοτικών Τελών είναι απολύτως αναγκαία για την οικονομική αυτάρκεια της Αρχής και τη δυνατότητά της να εκπληρώσει το έργο της. Σε αντίθεση με τις λοιπές ανωτέρω ρυθμιζόμενες χρεώσεις, η καταβολή των ανταποδοτικών τελών δεν επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Αρμόδιος διαχειριστής των σχετικών συναλλαγών είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος οφείλει να υπολογίζει, να συγκεντρώνει από τους Παραγωγούς και τους Προμηθευτές τα σχετικά ποσά και να τα αποδίδει στην Αρχή εντός 15 ημερών από τη λήξη εκάστου έτους (βλ. την ανωτέρω ΚΥΑ).

Όσον αφορά στην παρούσα Θετική Αναφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που εστάλησαν στην Αρχή οι Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους Προμηθευτές των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΑΕΥ), καθώς και των μη-Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων που κατέστησαν –κατά το κείμενο πλαίσιο (νόμοι και Κώδικες)– ληξιπρόθεσμες έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Η παρούσα Θετική Αναφορά περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που εξοφλούν (Α΄ Κατηγορία) ή διευθετούν προσηκόντως (Β΄ Κατηγορία) το σύνολο των Ρυθμιζόμενων και μη-Ρυθμιζόμενων υποχρεώσεών τους.

Στη βάση αυτών, διακρίνονται οι κάτωθι κατηγορίες Προμηθευτών.

Επισημαίνεται ότι η σειρά αναγραφής των Προμηθευτών είναι αλφαβητική (ελληνικά αρχικά και λατινικά στη συνέχεια).

Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο * Μήνας αναφοράς Φεβρουάριος 2024 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 29.02.2024) – χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΑΕΥ καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 29η Φεβρουαρίου 2024.

– ΒI.ΕΝΕΡ Α.Ε.

– ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

– ΔΕΗ Α.Ε.

– ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

– ΖΕΝΙΘ Α.Ε.

– ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

– ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ

– ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε./PROTERGIA

– ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

– ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

– ELPEDISON Α.Ε.

– NRG SUPPLY AND TRADING S.Α

– VOLTON Α.Ε.

– WATT & VOLT A.E.

– ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕ

Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που είτε έχουν διακανονίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και τηρούν τους όρους διακανονισμού, είτε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους καλύπτεται από πρόσθετες εγγυήσεις.

* Μήνας αναφοράς Φεβρουάριος 2024 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 29.02.2024) – στοιχεία διακανονισμών έως και 29.02.2024 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΑΕΥ, καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Δεν εντάσσεται κάποιος Προμηθευτής.

Διαβάστε ακόμη