Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα (8 Φεβρουαρίου) από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, αναφορικά με τον επιμερισμό του κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταξύ, αφενός του Διαχειριστή Μεταφοράς και αφετέρου των παραγωγών ή καταναλωτών Υψηλής Τάσης. Η εισήγηση αφορά την ενσωμάτωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά ο ΑΔΜΗΕ επωμίζεται το κόστος σύνδεσης νέων έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, αποθήκευσης και θερμικών μονάδων, όπως και των έργων επέκτασης για τη σύνδεση καταναλωτών ΥΤ, και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου. Ωστόσο, με βάση τις αλλαγές που περιλαμβάνει η εισήγηση του Διαχειριστή, αυτό προβλέπεται ότι θα επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ ΑΔΜΗΕ και των παραγωγών ή αντίστοιχα των ενεργοβόρων καταναλωτών.

«το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης για τη σύνδεση μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, περιλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών σταθμών, των έργων επέκτασης για τη σύνδεση σταθμών αποθήκευσης και θερμικών σταθμών παραγωγής, καθώς και των έργων επέκτασης για τη σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης, βαρύνει κατ’ αρχήν τον Χρήστη, επιμερίζεται μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Χρήστη, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στον καθένα και ανακτάται από τον Χρήστη».

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης τροποποίησης του Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.