Τον προϋπολογισμό του 2024, φαίνεται πως θα βαρύνουν τα διπλά ελλείμματα του ταμείου των ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, και τον λογαριασμό των ΑΠΕ, τον ΕΛΑΠΕ.

Οι δύο λογαριασμοί όπως υπολογίζεται έχουν από κοινού έλλειμμα που εκτιμάται στα 900 εκατ. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) για τη διετία 2023 και 2024 το έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ στα 300 εκατ. ευρώ.

Οι δύο αυτοί λογαριασμοί το 2023 τροφοδότησαν με τα έσοδά τους το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, με αποτέλεσμα να χρειάζονται φέτος σημαντική ένεση ρευστότητας. Φέτος όμως οι λογαριασμοί παρουσιάζουν ελλείμματα, και είναι η ώρα ο Κρατικός Προϋπολογισμός να πληρώσει… αυτά που απέφυγε πέρσι.

Πρόταση της ΡΑΑΕΥ, είναι σύμφωνα με πληροφορίες, το έλλειμμα των 600 εκατ. του ΕΛΥΚΩ να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό και το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ από τα έσοδα των ρύπων και τον προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα των δικαιωμάτων ρύπων για το 2024 θα είναι σημαντικά μειωμένα, και αναμένονται στο 1 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ το 2023, λόγω της πτώσης της τιμής των ρύπων στα 60 ευρώ / τόνος.

Η ΡΑΑΕΥ προτείνει η συνεισφορά των εσόδων ρύπων στο ΕΛΑΠΕ να αυξηθεί από το 3,8% που ήταν πέρσι, στο 10%. Και πάλι όμως μένει ένα κενό 150 – 200 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να καλύψει ο προϋπολογισμός.

Σημειώνεται ότι στον τελευταίο Απολογισμού του ΕΛΑΠΕ η εισροή Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου έχει υπολογιστεί ως το 3,8% του συνολικού εσόδου από τις δημοπρασίες εκπομπών, αλλά η πρόβλεψη είχε γίνει με εκτίμηση 80 €/ τόνος για το σύνολο του έτους 2024. Καθώς όμως η τιμή τους έπεσε στα 60 ευρώ προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό των εσόδων προς το ΕΛΑΠΕ.

Για το 2024 εκτιμάται ότι στην Ελλάδα διατίθενται 17.320.500 τόνοι και 299.000 τόνοι για αεροπορικά δικαιώματα σύμφωνα με ότι ισχύει για το έτος 2023 βάσει του πιο πρόσφατα δημοσιευμένου ημερολογίου από το EEX.
Ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

Ο ΕΛΑΠΕ διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.

Οι Διαχειριστές ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, καταβάλλουν τα ποσά αποζημίωσης στους αντισυμβαλλόμενούς τους, τα οποία ανακτούν πλήρως από τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζονται.