Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν σταθερά, πράσινα, τιμολόγια με διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών με ελάχιστη περίοδο τους έξι μήνες. Με την απόφαση δίνεται και η δυνατότητα παροχής και μεικτών προϊόντων που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Προβλέπει πως «η προσφερόμενη από τον Προμηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας σε Μικρό Πελάτη  ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την  οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή, εκτός αν ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/και συναινεί στη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας για μικρότερο χρονικό διάστημα, με  την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε  Πελάτες (Β’ 832/2013)».

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, κατά το υπουργείο, λύνεται το θέμα που είχε προκύψει με το σταθερό τιμολόγιο διάρκειας οκτώ μηνών της Φυσικό Αέριο το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση της ρυθμιστικής αρχής. Στο ΥΠΕΝ τονίζουν πως με τα σταθερά τιμολόγια μικρότερης διάρκειας από το 12μηνο δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να αποκτήσουν προϊόντα αντιστάθμισης χαμηλότερης διάρκειας και συνεπώς φθηνότερα. Έτσι μπορούν να μεταφέρουν αυτό το φθηνότερο κόστος στους καταναλωτές μέσω ελκυστικότερων τιμολογίων.

Η υπουργική απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει τη στάση του υπουργείου που είχε ταχθεί υπέρ των χαμηλότερων τιμολογίων. Όπως δήλωσε μάλιστα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης στο Energygame.gr «oι πάροχοι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούν τις εξαιρετικές δεξιότητές τους στην αναζήτηση καλύτερων προσφορών για τους καταναλωτές, παρά στην παρεμπόδιση των φθηνότερων τιμολογίων, που τυχόν προσφέρουν άλλοι πάροχοι!».

Οπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ:

Μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας μπορούν να προσφέρουν οι πάροχοι. Αυτές οι δύο δυνατότητες θεσμοθετούνται προς όφελος των καταναλωτών, με Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση τροποποιείται προγενέστερη, που αφορούσε στην εφαρμογή του πράσινου τιμολογίου και στη επισήμανση προϊόντων προμήθειας και λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Βάσει της νέας Απόφασης, ως μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης. Ως “μεικτό” χαρακτηρίζεται π.χ. έναν τιμολόγιο που είναι 12μηνης διάρκειας αλλά προσφέρει σταθερή χρέωση μόνο για τους επτά πρώτους μήνες ενώ στη συνέχεια η τιμή διαμορφώνεται μέσω ρήτρας αναπροσαρμογής.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η τροποποίηση του παραπάνω θεσμικού πλαισίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται άμεσα σε ισχύ, με τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση εδώ