Ο ΕΣΠΕΝ υπέβαλε επιστολή στη ΡΑΑΕΥ ζητώντας άμεση αντιμετώπιση του διαρκώς διογκούμενου ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ καθώς και την απόδοση των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τον Απρίλιο του 2023 έως σήμερα.

Η απομείωση του μηνιαίου ανταλλάγματος τον Ιούνιο του 2023 ανήλθε σε 45% και έκτοτε υπερβαίνει συστηματικά το 40%, ενώ το συνολικό οφειλόμενο -προς τους προμηθευτές αντάλλαγμα για την περίοδο Απρίλιος-Νοέμβριος 2023 ανέρχεται πλέον σε € 252 εκ. περίπου.

Σημειώνεται ότι στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής (αρθ. 153) και στον Ν. 4067/2012 όπως ισχύει (αρθ. 36) περιλαμβάνονται ρητές αναφορές στην ανάγκη μέριμνας για την «έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος ΕΛΥΚΩ» καθώς και για την «τήρηση ενός αποθέματος ασφαλείας» αντίστοιχα.

Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Απρίλιο του 2023 και έπειτα, οι προμηθευτές έχουν επί της ουσίας κληθεί να αναλάβουν το κόστος χρηματοδότησης των μηνιαίων ελλειμμάτων του ΕΛΥΚΩ, εξασφαλίζοντας με ίδια μέσα το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης για την παροχή των ΥΚΩ έως ότου καταστεί εφικτή η εξόφληση των οφειλόμενων ποσών από τον Λογαριασμό.

Η παροχή των ΥΚΩ αποτελεί αδιαμφισβήτητα κοινωνική πολιτική για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο αγαθό της ενέργειας, ωστόσο το κόστος της δεν είναι αποδεκτό να μετατίθεται στους προμηθευτές, δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και υπονομεύοντας εν τέλει τον ίδιο τον σκοπό της συγκεκριμένης κοινωνικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση το ΕΣΠΕΝ ανέφερε πως θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι, για όσο διάστημα οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν τις επαχθείς συνέπειες του ελλειμματικού ΕΛΥΚΩ, και πως θα πρέπει να αποζημιώνονται έναντι του χρηματοοικονομικού κόστους που αναλαμβάνουν και για τον σκοπό αυτό προτείνεται να υπάρξει άμεσα σχετική κανονιστική πρόβλεψη.

Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην αναγκαία μέριμνα εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων και της Πολιτείας, για την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ εάν αυτό απαιτείται ή την ενίσχυση του ΕΛΥΚΩ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Αναμένοντας την άμεση ανταπόκριση σας για την επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος.