Οι ρυθμιστικές αρχές των ευρωπαϊκών τραπεζών ετοιμάζουν μια σειρά κανόνων ESG που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην κεφαλαιακή επάρκεια, εν μέσω επίμονων ενδείξεων ότι ο κλάδος αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με νέα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κινδύνων και των κινδύνων διακυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν μια νέα απαίτηση μεταβατικού σχεδίου με βάση το κεφάλαιο, σύμφωνα με έγγραφο διαβούλευσης που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Η EBA δήλωσε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οδηγίες για την εκποίηση ρυπογόνων περιουσιακών στοιχείων.

«Ο στόχος των σχεδίων προληπτικής εποπτείας δεν είναι να εξαναγκαστούν τα ιδρύματα να αποχωρήσουν ή να εκχωρήσουν από τομείς έντασης άνθρακα», ανέφερε στη δημοσίευση της 18ης Ιανουαρίου. Ο στόχος είναι να κάνουν τις τράπεζες να «προετοιμαστούν ή να προσαρμοστούν», συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους πελάτες.

Προς το παρόν, η διαχείριση του κινδύνου ESG στις περισσότερες τράπεζες «βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια», δήλωσε η ΕBA. «Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν παρατηρηθεί αρκετές ελλείψεις» που απειλούν την «ευρωστία των ιδρυμάτων καθώς η ΕΕ μεταβαίνει προς μια πιο βιώσιμη οικονομία».

Η απαίτηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις απαιτήσεις για μεταβατικά σχέδια βάσει άλλης πρόσφατης νομοθεσίας της ΕΕ και αυξάνει την πίεση στον κλάδο να προετοιμαστεί για πιθανές απώλειες. Οι φυσικές καταστροφές πέρυσι προκάλεσαν ζημιές ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, εκ των οποίων μόνο 95 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν ασφαλισμένα, σύμφωνα με την Munich Re.

Η ΕBA δήλωσε ότι το εγχειρίδιο κανόνων της θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα «νέο εργαλείο διαχείρισης κινδύνου», ενώ άλλες απαιτήσεις του σχεδίου μετάβασης επικεντρώνονται στη διασφάλιση της συμβατότητας των επιχειρηματικών μοντέλων με καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Η αρχή έχει προηγουμένως συστήσει στις τράπεζες να ενσωματώσουν την ESG στη διαχείριση κινδύνων. Ο κλάδος έχει προθεσμία μέχρι τις 18 Απριλίου για να απαντήσει, ενώ η τελική διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών αναμένεται μέχρι το τέλος του 2024.