Στο κεντρικό πάνελ της Διάσκεψης Greek House Davos, βρέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα υιοθέτησης κριτηρίων ESG (περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση) με τη εμπορία εκπομπών άνθρακα (carbon trade), μια αγορά που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 22 τρισ. δολάρια σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Η Διάσκεψη Greek House Davos πραγματοποιείται στο Νταβός στο πλαίσιο του World Economic Forum. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ Petar Slavov, Chair of the Supervisory Board, ProCredit Bank, Roderick MacDonald, Director Project Finance, Finance in Motion και η Rachel Poole-Mustor, Director of Operations, BlackSummit Financial Group, αναφέρθηκαν επιγραμματικά στα εξειδικευμένα ζητήματα carbon trade σε διεθνές επίπεδο, που συνδέονται με την μεγάλη και ουσιαστική πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Σε ποια θέματα δόθηκε έμφαση στη διάσκεψη

Δόθηκε έμφαση σε επιμέρους θέματα που συνδέονται με επενδύσεις σε θέματα κλιματικής αλλαγής, όπως η ανάγκη ύπαρξης υποδομών και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών προκειμένου να καταστεί εφικτή η δημιουργία βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, οι προοπτικές επενδύσεων είναι μεγάλες και υπάρχει ανάγκη καλών και βιώσιμων σχεδίων. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν επιγραμματικά και στα ρίσκα που υπάρχουν στους τομείς επενδύσεων ESG και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Επίσης δόθηκε έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την αποθήκευση ενέργειας και γενικότερα στον ουσιαστικό ρόλο που έχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα είναι επίσης μία ακόμη ουσιαστική πρόκληση. Όπως αναφέρθηκε, ο αριθμός των στελεχών που γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα αυτά σε διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά περιορισμένος, παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που δηλώνουν ειδικοί σε θέματα ESG.

Επίσης αναφορά έγινε και στην εμπλοκή των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο σε θέματα ESG, με επίκεντρο το Περιβάλλον και στην υιοθέτηση στόχων που έχουν τεθεί, με την επισήμανση ότι οι προοπτικές δραστηριοποίησης τους στον τομέα αυτόν είναι μεγάλες.

Όπως επισημάνθηκε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην μετάβαση σε ένα περιβάλλον με κριτήρια ESG δεν θα πρέπει να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος σε άλλες μεγάλες οικονομικές και όχι μόνον προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κόσμος τον περασμένο αιώνα.