Την απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της FiberGrid καλείται να εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευσή των μετόχων της ΔΕΗ στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Επίσης στη ΓΣ οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 και τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Να σημειωθεί ότι την απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής και την εισφορά του στην FiberGrid που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι είχε ανακοινώσει η διοίκηση της ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 22 ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 22 η εταιρική χρήση (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια
εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2023.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 9, 15, και 31 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Έγκρισης της απόσχισης του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. “Fibergrid”, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54, 57, 59-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2023.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 27 ης Ιουνίου 2024 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.