Αυξημένη ήταν η λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25/10/2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα του 2023 έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με το την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 – 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €622 εκατ. έναντι ζημιών €26 εκατ. το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Το 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.

Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση παρά τις υψηλές επενδύσεις το 2023. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/PF EBITDA στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3,2 δισ. στις 31.12.2023.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €2,6 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της Διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW, διαθέτοντας σήμερα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18 GW.

Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχωρά στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ αύξησε κατά 32% την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 4,6 GW το 2023, ενώ παράλληλα επένδυσε €0,8 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ και Διανομής, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σύγκριση με το 2022. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ μείωσε περαιτέρω τις εκπομπές CO2 Scope 1 κατά 34% από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο πράσινο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της ΔΕΗ στο CDP, η οποία αυξήθηκε σε Β- το 2023, καταγράφοντας βελτίωση τεσσάρων βαθμίδων.

Ειδικότερα, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη για το 2023 έχουν ως εξής, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ:

 • Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.
 • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 1,1 GW με παράλληλη μείωση του λιγνίτη κατά 0,9 GW.
 • Έργα ΑΠΕ 2,8 GW υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του
  στόχου για το 2026.
 • Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 34% και βελτίωση της βαθμολογίας στο CDP κατά τέσσερις βαθμίδες σε B-.
 • Αύξηση κατά 61% των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και Διανομής σύμφωνα με το στόχο της ΔΕΗ να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 2x, αρκετά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5x που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΗ.
 • Καταγραφή σημαντικού οφέλους εξαγοράς πάνω από €0,2δισ. από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία καταδεικνύοντας την
  ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή.
 • Επαναφορά μετά από 10 έτη της διανομής μερίσματος στα €0,25/μετοχή.
 • Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2024 με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,7δισ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

«Το 2023 ήταν άλλη μια κομβική χρονιά για τη ΔΕΗ με ισχυρά αποτελέσματα, πρόοδο στο πλάνο ανάπτυξης των ΑΠΕ, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ολοκλήρωση μιας σημαντικής εξαγοράς που μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επαναφέρουμε την διανομή μερίσματος μετά από μια δεκαετία ως αποτέλεσμα του μεγάλου μετασχηματισμού της ΔΕΗ που ξεκίνησε το 2019. Έχουμε πλέον εξασφαλίσει σχεδόν το 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για την ισχύ σε ΑΠΕ το 2026, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υλοποίησης του πλάνου μας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την καθετοποιημένη θέση μας η οποία παρέχει ανθεκτικότητα στα αποτελέσματά μας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τις επενδύσεις μας στον τομέα των ΑΠΕ. Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει αρχίσει να αποδίδει και είμαστε βέβαιοι ότι η υλοποίηση του πλάνου μας θα αυξήσει περαιτέρω την αξία για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».