Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 ξεκινά η πρώτη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου της Mytilineos, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση της Mytilineos

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 10/07/2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Aπό τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου (1ου ) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 10.222.222,22 ευρώ, ήτοι ποσό 20,444444 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,00 % ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργείας του Σ.Α.Τ..

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.