Η EDP Renewables, εξαγόρασε στις 23 Ιουνίου το 49% του μεριδίου της EDPR στο αιολικό χαρτοφυλάκιο, που αφορά την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ιταλία, έναντι συνολικού τιμήματος 570 εκατ. ευρώ. Η EDP Renewables προχώρησε σε συμφωνία με δύο φορείς που χρηματοδοτούνται από την China Three Gorges – ACE Investment Fund I LP και ACE Investment Fund II LP («ACE Funds») οι οποίες κατείχαν το συνολικό μερίδιο του 49% της από το 2016-2017.

Τα εν λόγω έργα έχουν συνολική ακαθάριστη λειτουργική ισχύ 970 MW (475 MW καθαρά) αιολικής ενέργειας, εκ των οποίων:

  • Πορτογαλία: 422 MW
  • Πολωνία: 418 MW
  • Ιταλία: 130 MW.

Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής συνεπάγεται επιχειρηματική αξία 1,2 δισ. ευρώ (στο 100%) τον Ιούνιο του 2023, με τεκμαρτούς πολλαπλασιαστές EV/MW 1,2 εκατ. ευρώ, EV/EBITDA 2024E 6x και P/E 2024E 10x.

Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε ισχυρό πλαίσιο στρατηγικής, καθώς η EDPR θα κατέχει το 100% των έργων, παρέχοντας άμεση ταμειακή ροή και αύξηση των κερδών, απλοποιώντας τη δομή της ιδιοκτησίας και αυξάνοντας παράλληλα την ευελιξία για τη διαχείριση της ενέργειας και την πιθανή ανάπτυξη υβριδισμού και ανατροφοδότησης.

Τι είπε ο Miguel Stilwell d’Andrade, CEO της EDP και της EDPR

Ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP και της EDPR, σημειώνει: «Οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν την εστίαση της EDP στην ηγεσία της ενεργειακής μετάβασης για τη δημιουργία υπεραξίας. Αυτές οι συναλλαγές αποτελούν σαφή ένδειξη των ισχυρών βημάτων που κάνουμε για να καταστούμε 100% πράσινοι έως το 2030 και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον»

Η ως άνω συμφωνία υπόκειται στην επαλήθευση των κανονιστικών και άλλων συνήθων όρων που συνδέονται με συναλλαγές αυτής της φύσης.

Οι παρούσες πληροφορίες κοινοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και για τους σκοπούς του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.