Η αναγνώριση της δύσκολης κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι ενεργοβόρες βιομηχανίες περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοινώθηκαν χθες. Στα συμπεράσματα αναφέρεται πως το Συμβούλιο «αναγνωρίζει την κατάσταση ορισμένων τομέων, όπως οι ενεργοβόροι, οι οποίοι επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον τρέχοντα βιομηχανικό μετασχηματισμό και αντιμετωπίζουν προκλήσεις και ευκαιρίες για την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον».

Γι’ αυτό το λόγο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη «να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ενεργοβόρων βιομηχανιών κατά την ανάπτυξη ή την επικαιροποίηση κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών, στρατηγικών ή σχεδίων με προοπτική το 2030 και μετά, με σκοπό τη διευκόλυνση της μετάβασής τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους, ιδίως μέσω μέτρων κυκλικότητας, και να προωθήσουν μέτρα για την αποφυγή της διαρροής άνθρακα» και «αναμένει με ενδιαφέρον το γενικό σχέδιο βιομηχανικού μετασχηματισμού για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που θα εκπονηθεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες». Οι βιομήχανοι, πάντως, απαιτούν ταχύτερα βήματα!

Διαβάστε ακόμη